สถานีเกษตรอินทนนท์ (The Royal Agricultural Station Inthanon)

เชียงใหม่
Onchira Chaikiti
Jr. Member
Jr. Member
Posts: 85
Joined: Thu Aug 31, 2017 9:40 am
Thailand

สถานีเกษตรอินทนนท์ (The Royal Agricultural Station Inthanon)

ข้อมูลby Onchira Chaikiti » Wed Sep 13, 2017 5:06 pm

รายละเอียดสถานที่

สถานีเกษตรอินทนนท์ (The Royal Agricultural Station Inthanon)
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

สถานีเกษตรอินทนนท์ (The Royal Agricultural Station Inthanon)

isriya4.jpg
สถานีเกษตรอินทนนท์ ภาพ : isriya
isriya4.jpg (296.41 KiB) Viewed 4490 times

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และเผ่าม้ง ซึ่งบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่น ส่งผลให้ป่าที่เคยสมบูรณ์กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2522 ณ บริเวณบ้านขุนกลาง เพื่อเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและโปรดให้เป็น “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2550

ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มีจุดเยี่ยมชมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาเยี่ยมชม เช่น

Peem (pattpoom).png
สถานีเกษตรอินทนนท์ ภาพ : Peem (Pattpoom)
Peem (pattpoom).png (205.67 KiB) Viewed 4490 times

สวนหลวงสิริภูมิ เป็นสวนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์เฟิน ภายในมีน้ำตกขนาดเล็กซึ่งเป็นน้ำตกชั้นล่างของน้ำตกสิริภูมิ มีลำธารไปตามบริเวณสวนตลอดปี เป็นแหล่งเก็บรวมรวมเฟินทั้งของไทยและต่างประเทศ ประมาณ 30 สกุล 50 ชนิด จุดเด่นภายในสวน คือ กูดต้น หรือ ทรีเฟิน (Tree Fern) เป็นเฟินขนาดใหญ่และมีลำต้นสูงร่วม 10 เมตร ซึ่งมีประมาณกว่า 10 ชนิดพื้นที่ประมาณ 8 ไร่เพื่อปลูกฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณนี้

สวนซากุระ เป็นสวนปลูก และรวบรวมพืชในวงค์ Prunus เช่น ซากุระ ท้อดอก พลัม บ๊วย ฯลฯ

โรงเรือนผลิตไม้กระถาง เป็นแหล่งผลิตไม้กระถางเพื่อการค้า เช่น เฟินกระถาง ประมาณ 20 ชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ 26 ชนิด และผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุน งานส่งเสริมเกษตรกร ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการผลิตไม้กระถางแก่ผู้ที่สนใจ

krashkraft1.png
สถานีเกษตรอินทนนท์ ภาพ : krashkraft
krashkraft1.png (220.06 KiB) Viewed 4490 times

โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน รวบรวมเฟินที่หายากชนิดต่างๆ ไว้มากมายหลายชนิด ทั้งของไทย และต่างประเทศ ซึ่งบางชนิดใกล้สูญพันธุ์แล้ว เป็นโรงจัดแสดงเฟินที่มีความสำคัญทางด้านพืชสวนและเศรษฐกิจ ซึ่งมีประมาณ 50 สกุล 200 กว่าชนิด และยังมีเฟินรัศมีโชติ ซึ่งเป็นเฟินประจำถิ่นของพื้นที่ ที่ได้รับพระราชทานนาม จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

โรงผลิตพืชไร้ดิน (Hydroponics) รวบรวมผักเมืองหนาวประเภทสลัด ปลูกโดยวิธีไร้ดิน เน้นผักสลัด 5 ชนิด ของโครงการหลวง อาทิ ผักกาดหวาน กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ก บัตเตอร์เฮด ฟิลเล่ย์ไอส์เบริก เป็นต้น

โรงเพาะกล้าเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร (NURSERY) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตผัก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เกษตรกร อาทิเช่น เซเลอรี่ เฟนเนล มะเขือเทศโครงการหลวง ซุกินี่ เคพกูสเบอรี่ เสาวรส ฯลฯ

โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ รวบรวมพืชกินสัตว์ หรือพืชกินแมลง เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง, พิงกุย ชนิดต่างๆ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศบนพื้นที่สูง

isriya2.jpg
สถานีเกษตรอินทนนท์ ภาพ : isriya
isriya2.jpg (77.62 KiB) Viewed 4490 times

โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ภายใต้โรงเรือนที่มีหลังคากันฝน เช่น กล้วยไม้, ฟิวเซีย , ปิโกเนีย, สับปะรดประดับ ฯลฯ

สวน 80 พรรษา จัดขึ้นในปี พ.ศ.2550 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา และเป็นสถานที่จัดแสดงขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาดูงานของผู้มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้ดอกเมืองหนาว โดยพรรณไม้ที่อยู่ในสวนเป็นการนำพรรณไม้ดอก ไม้ยืนต้น ที่ได้จากงานวิจัยของนักวิชาการ ที่นำออกมาสาธิต ในรูปแบบของการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด

สวนกุหลาบพันปี เป็นสวนที่เกิดจากการศึกษาและขยายพันธุ์กุหลาบพันปีพืชในสกุล Rhododendron จากแหล่งต่างๆ ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ตามพื้นที่สูง ทั้งในและต่างประเทศ เช่น พม่า มาเลเซีย ทิเบต ภายในสวนประกอบไปด้วย กุหลาบพันธ์ปีจำนวน 3 สายพันธุ์ คือ Rhododendron, Azalea, Vireyas

กิจกรรมที่น่าสนใจ

veera.trinitypub.jpg
สถานีเกษตรอินทนนท์ ภาพ : veera.trinitypub
veera.trinitypub.jpg (211.93 KiB) Viewed 4490 times

เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกสิริภูมิ, น้ำตกผาดอกเสี้ยว, กิ่วแม่ปาน

ที่อยู่
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160

เวลาทำการ
เวลาเปิด 08:00 น.
เวลาปิด 17:00 น.

ติดต่อสอบถาม
สถานีเกษตรอินทนนท์
โทรศัพท์ : 053-286777, 053-286778
เว็บไซต์ : www.royal-inthanon.com
E-Mail : [email protected]
Facebook : facebook.com/pages/โครงการหลวงดอยอินทนนท์

การเดินทาง
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่
การเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป สถานีเกษตรอินทนนท์
จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง กิ่งอำเภอดอยหล่อ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 57 ก่อนถึงตัวอำเภอจอมทองประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหมายเลข 1009 (จอมทอง-ดอยอินทนนท์) เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 31 เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านขุนกลาง จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ขับรถตามเส้นทางในหมู่บ้านอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ข้อมูลจาก
www.royal-inthanon.com

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4573
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

Re: สถานีเกษตรอินทนนท์ (The Royal Agricultural Station Inthanon)

ข้อมูลby admin2 » Thu Nov 19, 2020 11:17 am

ดอกไม้สวยๆ ทั้งนั้นเลย


Return to “เชียงใหม่”