Page 1 of 1

คปต. (คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

Posted: Wed Nov 16, 2016 5:27 am
by admin2
คปต.หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน้าที่ โดยทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานต่างทำงานได้อย่างบูรณาการ

คปต ส่วนหน้ามีแผนงาน 7 ภารกิจ คือ
1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
3. งานสร้างความเข้าใจ เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ
4. งานด้านการศึกษา
5. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
6.งานเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ
7.งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี