Page 1 of 1

วัดจรเข้ใหญ่ บางเสาธง

Posted: Mon May 21, 2018 11:45 pm
by admin2
บางเสาธง เป็นอำเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดสมุทรปราการ แยกพื้นที่การปกครองบางส่วนจากอำเภอบางพลี
ประวัติ

ส่วนนี้ตั้งแต่ตั้งกิ่งอำเภอบางเสาธง (พ.ศ. 2538) จนถึงปัจจุบัน
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 แบ่งพื้นที่ตำบลบางเสาธง ตำบลศีรษะจรเข้น้อย และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบางเสาธง ขึ้นกับอำเภอบางพลี พร้อมกับโอนสุขาภิบาลบางเสาธงจากอำเภอบางพลีมาขึ้นกับกิ่งอำเภอบางเสาธง
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางเสาธงเป็นเทศบาลตำบลบางเสาธง
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 ยกฐานะเป็นอำเภอบางเสาธง

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดบัวโรย
วัดหัวคู้ (หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา)
วัดจรเข้ใหญ่
วัดศรีวารีน้อย
วัดมงคลนิมิตร (หลวงพ่อเกษ)