การท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism) คืออะไร

แนะนำโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวในไทย ทริปไหนใครอยากแบ่งปันเชิญที่นี่
admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4345
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

การท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism) คืออะไร

ข้อมูลby admin2 » Mon Jun 05, 2017 2:06 am

การท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism) คืออะไร

Rural Tourism หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์
ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อ
การรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ต่อการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งโดยทั่ว ไปการท่องเที่ยวชนบทมักจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้ ได้แก่ ปีนเขา เที่ยวน้ำตก ล่องเรือ เป็นต้น
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิทยาการจัดการ, 2550)

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4345
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

Re: การท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism) คืออะไร

ข้อมูลby admin2 » Mon Jun 12, 2017 6:28 am

อีกชื่อ
- Rural Tourism/ Village Tourism
มีความหมายเดียวกัน
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพื้นฐานมีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว


Return to “พูดคุยทั่วไป”